Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία

Εκτυπώσιμη μορφήΔημοσίευση: 05/07/2021

Υπουργείο παιδείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκαν  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι νέες διατάξεις για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, οποίες ψηφίστηκαν στη Βουλή

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ (Άρθρο 94)

Ειδικότερα οι διατάξεις έχουν ως εξής:

1α. Η θητεία των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, η οποία λήγει στις 31.8.2021, σύμφωνα με: αα) το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) ή αβ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), παρατείνεται έως τις 31.8.2022.

1β. Οι εκπαιδευτικοί της υποπερ. αα’ της περ. α’ που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά.

1γ. Οι εκπαιδευτικοί της υποπερ. αβ’ της περ. α’ που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο οριστικής τοποθέτησής τους. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ τάξη Πρότυπου Γυμνασίου, καθώς και στην Α’5 τάξη Πρότυπου Λυκείου, το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με Πρότυπο Γυμνάσιο, γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, τη διαδικασία, τον χρόνο και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με όμοια διαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουν στις επόμενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ενώ κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.), για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του Γυμνασίου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Προτύπου Σχολείου (Π.Σ.) και εφεξής.».

3. Στην παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:
«16. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δεν υπέχουν υποχρέωση υπηρέτησης στη θέση της οριστικής τους τοποθέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45).».

4. Η παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«17α. Στη διάρκεια της θητείας του σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτήν, ο εκ- παιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

β. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκ- παιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί, τίθεται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετείται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας του, ύστερα από αίτησή του κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996 (Α’ 45). Για τη μετάθεση των παραπάνω εκπαιδευτικών, ως υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 λογίζεται και η θητεία τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

γ. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκ- παιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.».

5. H περ. β’ της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετατέθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Για τους εκπαιδευτικούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν έως τις 31.8.2022 στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. όπου υπηρετούν κατά το έτος 2020-2021, τυχόν αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης στην περιοχή μετά- θεσής τους ανακαλούνται αυτοδικαίως.

6. Η παρ. 2 του παρόντος ισχύει και για την εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022.

Comments are closed.